Algemene voorwaarden

& Privacy regels

Definities en begrippen

 1. Account: de persoonlijke digitale omgeving op de website waar de klant toegang tot heeft, teneinde gebruik te maken van de dienst.
 2. Content: het geheel aan informatie dat door ONLY GREEN via de website aan de klant ter beschikking wordt gesteld, waaronder begrepen maar niet beperkt tot trainingen, video’s, teksten en de lay-out van de dienst.
 3. Dienst: het aangeboden online platform waarop trainingen en andere content staan, die klanten kunnen bekijken.
 4. Intellectueel eigendom: alle rechten van intellectuele of industriële aard met betrekking tot de dienst en de website alsmede de via de website openbaar gemaakte content.
 5. Klant: de persoon of personen ten behoeve van wie ONLY GREEN diensten verleent. De opdrachtgever en de klant kunnen dezelfde zijn maar dit behoeft niet zo te zijn.
 6. ONLY GREEN: gevestigd te Berkel en Rodenrijs onder KvK nr. 75875470.
 7. Opdrachtgever: de persoon, het bedrijf of instantie, dan wel haar eventuele rechtsopvolger(s), die een opdracht aan ONLY GREEN heeft verstrekt voor het leveren van diensten. De opdrachtgever is, tenzij uitdrukkelijk andere schriftelijke afspraken met ONLY GREEN zijn gemaakt, degene die gehouden is tot betaling van de overeengekomen prijs voor de dienstverlening van ONLY GREEN. 
 8. Partijen: ONLY GREEN en klant/opdrachtgever samen.
 9. Website: het platform van ONLY GREEN dat via de website www.only-green.nl en onderliggende pagina's beschikbaar is.

 

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens ONLY GREEN.
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

 

Toegang tot de dienst – online programma

 1. De overeenkomst komt tot stand als ONLY GREEN de bestelling / offerte bevestigt.
 2. Zodra de eerste betaling heeft plaatsgevonden start de levering van de dienst.
 3. De klant krijgt toegang tot de dienst door een account te registreren op de manier zoals omschreven op de website. Dit kan ook plaatsvinden doordat een werkgever een account aanvraagt voor het personeel. De klant heeft na registratie direct toegang tot de dienst.
 4. De klant staat in voor de juistheid van de gegevens die vereist zijn voor de registratie van het account.

 

Beschikbaarheid van de dienst – online programma

 1. ONLY GREEN levert de dienst op basis van een inspanningsverplichting. ONLY GREEN geeft geen garantie dat de website en de dienst te allen tijde en zonder onderbrekingen en/of storingen toegankelijk zijn. ONLY GREEN is tegenover de klant op geen enkele wijze aansprakelijk of schadeplichtig voor enige schade die voortvloeit uit of het gevolg is van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn of (tussentijds) uitvallen van de dienst.
 2. ONLY GREEN zal zich inspannen geconstateerde storingen naar beste vermogen te verhelpen. 
 3. De klant is zelf verantwoordelijk voor de aanschaf en/of goede werking van de infrastructuur en deugdelijke telecomfaciliteiten (waaronder internetverbinding) die nodig zijn voor het gebruik van de dienst.
 4. ONLY GREEN is te allen tijde gerechtigd om, zonder voorafgaande bekendmaking en zonder daarmee schadeplichtig te worden jegens de klant, de dienst, de website en/of de content of onderdelen daarvan (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien dat in haar opvatting noodzakelijk is.
 5. ONLY GREEN is op geen enkele wijze aansprakelijk voor diensten die door derden worden aangeboden in het kader van de website en de dienst.

 

Prijzen

 1. Alle prijzen die ONLY GREEN hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en inclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
 2. Alle prijzen die ONLY GREEN hanteert voor haar producten of diensten, op de website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan ONLY GREEN te allen tijde wijzigen. 
 3. De vermelde prijs van de dienst of product is geldig op het moment dat deze op de website wordt weergegeven.
 4. De website vermeldt de betalingsmogelijkheden.
 1. Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die ONLY GREEN niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.
 2. De consument heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoeld in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.
 3. De prijs met betrekking tot een dienstverlening wordt door ONLY GREEN vastgesteld op grond van een vooraf vastgesteld bedrag.
 4. Als de klant niet tijdig betaalt of ONLY GREEN niet in staat is het verschuldigde bedrag middels het door klant gekozen betaalmiddel voor het einde van de betaaltermijn te incasseren, is klant in verzuim, ongeacht of ONLY GREEN een nadere aanmaning stuurt.
 5. Indien klant in verzuim is ten aanzien van zijn betalingsverplichting, kan ONLY GREEN de vordering uit handen geven. In dat geval komen door ONLY GREEN gemaakte kosten voor rekening van klant welke worden begroot op 15% van de hoofdsom, dan wel de daadwerkelijke kosten indien deze hoger zijn.

 

Betalingen en betalingstermijn 

 1. Voor het gebruik van de dienst kan de klant een periodieke of eenmalige vergoeding verschuldigd zijn op basis van de door ONLY GREEN vastgestelde tarieven en andere afspraken. De tarieven worden uitgedrukt in Euro (EUR). Tenzij anders aangegeven zijn alle tarieven inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege.
 2. Indien sprake is van een periodieke betalingsverplichting, geldt dat ONLY GREEN gerechtigd is op een termijn van ten minste drie maanden na totstandkoming van de overeenkomst de geldende prijzen en tarieven aan te passen. Indien de klant niet akkoord wenst te gaan met een dergelijke aanpassing, kan de klant het account beëindigen tegen de datum waarop de aanpassing in werking zou treden.
 3. Betaling vindt plaats op de manier zoals omschreven op de website. Indien een periodieke betaling is overeengekomen en/of niet per automatische incasso wordt of kan worden betaald, betaalt de klant binnen de termijn die op de factuur is vermeld. Indien geen betalingstermijn is vermeld of anderszins schriftelijk overeengekomen, geschiedt de betaling uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum.

 

Gevolgen niet tijdig betalen

 1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is ONLY GREEN gerechtigd de wettelijke rente van 2% per maand voor niet-handelstransacties en  de wettelijke rente van 8% per maand voor handelstransacties in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
 2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan ONLY GREEN. 
 3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. 
 4. Ingeval van verzuim is ONLY GREEN gerechtigd de toegang tot het account en het gebruik van de dienst met onmiddellijke ingang te beëindigen dan wel op te schorten of te beperken tot het moment waarop volledig aan de betalingsverplichting is voldaan.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant/opdrachtgever, zijn de vorderingen van ONLY GREEN op de klant / opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. 
 6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door ONLY GREEN, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan ONLY GREEN te betalen.
 7. Klachten met betrekking tot facturen en/of dienstverlening schorten de betalingsverplichting niet op.

 

Online training – uitsluiting herroepingsrecht 

 1. Een overeenkomst voor het volgen van een online training die direct bij aanmelding gestart wordt, kan niet herroepen worden.
 2. De online training kan na betaling direct worden gebruikt waardoor de online trainingen van ONLY GREEN worden geleverd voordat de herroepingstermijn, als bedoeld in de Wet Koop op Afstand, is verstreken.
 3. ONLY GREEN wijst de klant / opdrachtgever erop dat je om die reden geen gebruik kan maken van de afkoelingstermijn zoals vermeld in Artikel 7:46d lid 1 in het Burgerlijk Wetboek.

 

Verplichtingen opdrachtgever 

 1. De opdrachtgever staat er voor in dat het in de opdracht overeengekomen aantal deelnemers ook daadwerkelijk deelneemt aan de met ONLY GREEN overeengekomen dienstverlening. Indien het afgesproken aantal uiteindelijk niet deelneemt, is de opdrachtgever desalniettemin de volledige opdrachtsom zoals vermeld in de offerte e/o opdrachtbevestiging aan ONLY GREEN verschuldigd.
 2. Indien een deelnemer / cliënt door onvoorziene omstandigheden niet kan deelnemen, kan deze plaats ingevuld worden door een andere deelnemer, dit uitsluitend na vooraf verkregen toestemming van ONLY GREEN. Indien overname van de vrijgevallen plaats niet mogelijk blijkt wordt aan opdrachtgever de volledige opdrachtsom in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 3. De opdrachtgever verstrekt alle benodigde informatie, documenten en gegevens die ONLY GREEN nodig heeft om de opdracht volgens afspraak uit te voeren.
 4. Is de opdrachtgever in verzuim met betrekking tot de betaling aan ONLY GREEN of schiet de opdrachtgever op een andere manier tekort in het nakomen van een of meerdere op haar rustende verplichtingen, dan komen alle in verband daarmee door ONLY GREEN te maken (incasso- en andere gerechtelijke of buitengerechtelijk) kosten voor rekening van de opdrachtgever, steeds met een minimum van 25% van de overeengekomen opdrachtsom.

 

Uitvoering van de overeenkomst – coaching 

 1. ONLY GREEN voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit. 
 2. Het betreft hier een inspanningsverplichting; dat wil zeggen dat ONLY GREEN niet instaat voor het succes en welslagen van die dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de opdrachtgever en/of de cliënt gestelde doel.
 3. ONLY GREEN heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.
 4. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling door de klant / opdrachtgever. 
 5. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat ONLY GREEN tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.
 6. Indien de klant / opdrachtgever er niet voor heeft gezorgd dat ONLY GREEN tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant / opdrachtgever.

 

Informatieverstrekking door de klant / opdrachtgever

 1. De klant / opdrachtgever stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschik­baar aan ONLY GREEN.
 2. De klant / opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit. 
 3. Indien en voor zover de klant / opdrachtgever dit verzoekt, retourneert ONLY GREEN de betreffende bescheiden. 
 4. Stelt de klant / opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door ONLY GREEN redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant / opdrachtgever.

 

Privacy: Online account 

 1. Indien de klant / opdrachtgever wil deelnemen aan een online training of online programma (onderdeel) dient de klant / opdrachtgever een account aan te maken op de website van ONLY GREEN, of de klant / opdrachtgever vraagt ONLY GREEN om een account aan te maken.
 2. Voor deelname aan de training of het online programma (onderdeel) geeft de klant / opdrachtgever toestemming aan ONLY GREEN om naar het opgegeven e-mailadres e-mails te sturen.
 3. Om in te kunnen loggen op de website dient de klant / opdrachtgever zijn/haar e-mailadres en zijn/haar wachtwoord in te vullen. Het wachtwoord is strikt privé en vertrouwelijk, en mag niet met anderen worden gedeeld.
 4. Het account is strikt privé en mag niet met anderen worden gedeeld.

 

Privacy: Vertrouwelijkheid en persoonsgegevens 

 1. ONLY GREEN, haar personeel en/of voor ONLY GREEN werkzame personen zullen de door de klant / opdrachtgever verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen.
 2. De klant / opdrachtgever geeft ONLY GREEN volledige toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in verband met de registratie van het account of het gebruik van de dienst.

 

Privacy: Geheimhouding  

 1. De klant / opdrachtgever houdt iedere informatie (in welke vorm dan ook) die hij van ONLY GREEN ontvangt geheim. De informatie is enkel voor individueel gebruik voor de klant.
 2. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar hebben verkregen.
 3. Aan de opdracht zal door ONLY GREEN niet zonder toestemming van de coachee extern gerefereerd worden.

 

Intellectueel Eigendom 

 1. Het Intellectueel Eigendom berust bij ONLY GREEN en/of haar licentiegevers. Niets in deze Algemene Voorwaarden is bedoeld om enige rechten over te dragen aan de klant of derden.
 2. Voor zover niet expliciet toegestaan op basis van deze Algemene Voorwaarden mag de klant niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ONLY GREEN:
 3. (onderdelen van) de dienst, de website en/of content op welke wijze, in welke vorm en voor welk doel dan ook (doen) kopiëren, overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden;
 4. substantiële delen van de website en/of content opvragen of hergebruiken of herhaald en systematisch niet-substantiële delen van de website en/of content opvragen of hergebruiken zoals bedoeld in de Databankenwet;
 5. kennisgevingen of vermeldingen met betrekking tot Intellectueel Eigendom verwijderen, onleesbaar maken, verbergen of wijzigen;
 6. domeinnamen, merken of Google Adwords registreren die te maken hebben met de dienst.

 

Garanties en vrijwaringen 

 1. De dienst bevat slechts de functionaliteiten, content en overige eigenschappen zoals de klant deze aantreft op het moment van gebruik. ONLY GREEN geeft geen garanties, toezeggingen en vrijwaringen ten aanzien van de kwaliteit, veiligheid, rechtmatigheid, volledigheid, integriteit en juistheid van de content en de dienst, tenzij anders is bepaald in deze Algemene Voorwaarden. ONLY GREEN is niet verplicht om bepaalde content op verzoek toe te voegen.

 

Duur van de overeenkomst betreffende een dienst

 1. De overeenkomst tussen ONLY GREEN en de klant betreffende een dienst of diensten wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen. 
 2. Indien een overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan, dan wordt deze na afloop van de termijn NIET stilzwijgend omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd.

 

Opzeggen overeenkomst dienst voor onbepaalde tijd 

 1. De klant kan een overeenkomst voor een dienst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.
 2. Een consument heeft het recht een overeenkomst voor een dienst voor onbepaalde tijd op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.

 

Klachten

 1. Eventuele klachten over de (kwaliteit van de) door ONLY GREEN en haar partners geleverde diensten dienen binnen uiterlijk 8 dagen na uitvoering hiervan, schriftelijk en gemotiveerd aan ONLY GREEN kenbaar worden gemaakt. Bij het achterwege blijven hiervan wordt de klant / opdrachtgever geacht geen klachten te hebben.

 

Aansprakelijkheid ONLY GREEN

 1. ONLY GREEN en haar medewerkers en partners zijn nimmer aansprakelijk voor enige (directe dan wel indirecte) schade welke aan opdrachtgever en/of aan de cliënt is ontstaan door en/of tijdens het gebruik van door en/of namens ONLY GREEN geleverde zaken en/of diensten.

 

Wijziging algemene voorwaarden

 1. ONLY GREEN is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. 
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. 
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal ONLY GREEN zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
 4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen. 

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 
 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar ONLY GREEN is gevestigd, is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

 

Gegevens ONLY GREEN:

KvK nr: 75875470

BTW identificatienummer: NL003019660B11

E-mail: [email protected]

Laatste wijziging: augustus 2021.